Voor werkgevers2023-12-21T11:04:12+01:00

Bouwplaats- en uta-medewerkers kunnen onder voorwaarden maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd stoppen met werken. Eventueel in combinatie met het eerder laten ingaan van het pensioen als de medewerker een hoger inkomen wenst dan alleen de zwaarwerkuitkering. Deze cao-afspraak noemen we de zwaarwerkregeling. Voor bouwplaatsmedewerkers gelden andere voorwaarden dan voor uta-medewerkers. Kijk hieronder welke voorwaarden gelden.

Gaat het om een bouwplaatsmedewerker? Dan gelden de volgende voorwaarden. De medewerker is:

 • direct voor deelname bouwplaatsmedewerker onder de cao Bouw & Infra, én
 • op 1 juli 2019 of op 1 januari 2020 bouwplaatsmedewerker onder de cao Bouw & Infra, én
 • de laatste 25 jaar minstens 20 jaar medewerker onder de cao Bouw & Infra. (Als de medewerker tenminste 6 maanden van een jaar onder deze voorwaarden gewerkt heeft, dan telt dat als een heel jaar.)

Gaat het om een uta-medewerker? Dan gelden de volgende voorwaarden. De medewerker is:

 • direct voor deelname uta-medewerker onder de cao Bouw & Infra, én
 • op 1 juli 2020 of op 1 januari 2021 medewerker onder de cao Bouw & Infra, én
 • de laatste 25 jaar minstens
  • 5 jaar bouwplaatsmedewerker onder de cao Bouw & Infra, én
  • 20 jaar medewerker onder de cao Bouw & Infra.
   (Als de medewerker tenminste 6 maanden van een jaar onder deze voorwaarden gewerkt heeft, dan telt dat als een heel jaar)

Gaat het om een uta-medewerker die op 1 januari 2024 én direct voor deelname uitvoerder is? Dan geldt niet de voorwaarde dat de medewerker de laatste 25 jaar minstens 5 jaar bouwplaatsmedewerker onder de cao Bouw & Infra is.

Veelgestelde vragen

Als werkgever heb je wellicht vragen over wat de zwaarwerkregeling voor jou en voor je medewerkers betekent. De meest voorkomende vragen hebben we hieronder beantwoord.

Informatie voor medewerkers is te vinden op hun gedeelte op deze website. Geef je jouw medewerkers liever de informatie op papier of via de mail, dan kun je gebruik maken van deze flyer.

NB: De in de veelgestelde vragen voorkomende begrippen, worden toegelicht in de cao Bouw & Infra. Overal waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ of anderszins worden gelezen. Hier vind je het reglement van het Aanvullingsfonds met informatie over de uitvoering van de regeling.

Hoe vraagt een medewerker de zwaarwerkregeling aan?2023-01-19T16:33:30+01:00

Een aanvraag indienen kan via deze pagina. Dit doet een medewerker minstens 3 maanden en uiterlijk 6 maanden voordat hij de zwaarwerkregeling in wil laten gaan. Als de aanvraag volledig is, hoort de medewerker binnen 10 werkdagen of hij gebruik kan maken van de zwaarwerkregeling.

Medewerkers kunnen nu ook al eerder stoppen met werken. Wat verandert er met deze regeling?2021-07-23T08:57:27+02:00

Medewerkers kunnen inderdaad nu ook eerder stoppen met werken, maar daar is dan geen vergoeding voor. Deze nieuwe regeling vult het AOW-gat op dat ontstaat als de medewerker al voor de AOW leeftijd stopt met werken.

Is het verplicht om 3 jaar gebruik te maken van de regeling?2023-03-08T14:14:43+01:00

Nee, dat is niet verplicht. Het is een vrijwillige regeling. Medewerkers kunnen er ook voor kiezen om geen, of bijvoorbeeld een jaar later gebruik te maken van de regeling. De start van de deelname aan de zwaarwerkregeling moet wel vóór 1 januari 2026 zijn. Uitstel heeft geen effect op het bedrag. De maandelijkse uitkering uit de zwaarwerkregeling blijft gelijk.

Vult de zwaarwerkuitkering het ontbrekende deel van de AOW aan?2021-07-23T08:58:15+02:00

Ja. Het vult het gat aan, omdat er voor die periode geen AOW- uitkering is.

Wie voert de zwaarwerkregeling uit?2021-07-23T09:12:18+02:00

De regeling is ondergebracht bij het Aanvullingsfonds Bouw & Infra. APG voert de regeling uit.

Moeten medewerkers zelf de zwaarwerkregeling aanvragen?2021-07-23T09:13:00+02:00

Ja, de medewerker vraagt zelf de regeling aan. Een aanvraag kan je doen via deze pagina.

Moet een oudere medewerker die eerder stopt (in deze regeling) dus van ongeveer 10.000 euro netto per jaar rondkomen?2021-07-23T09:00:15+02:00

Nee, deze regeling is een aanvulling. De medewerker kiest zelf of hij het pensioen naar voren haalt of andere financiële middelen inzet. Wil hij alleen van de zwaarwerkuitkering leven, dan houdt hij ongeveer 60 procent netto over (ca. 12.500euro).

Wat nu als een medewerker met pensioen is gegaan en zich meldt voor de zwaarwerkregeling?2021-07-23T09:14:42+02:00

Is de medewerker met pensioen gegaan, dan is hij uit dienst. Hij voldoet dan niet aan de voorwaarde dat hij direct voorafgaand aan de uittredingsdatum in dienst moet zijn en heeft dus geen recht op een uitkering.

Wat is het advies voor medewerkers die vervroegd met pensioen willen?2021-07-23T09:01:23+02:00

Het advies is om een goede berekening te maken van de eigen financiële situatie. Hierbij kan je pensioen-/financieel
adviseur of je vakbondsconsulent je helpen. Ook als je niet lid bent van een vakbond helpen de vakbondsconsulenten je. Voor meer inzicht in het pensioen is er ook de website van bpfBOUW (pensioenfonds voor de bouw).

Wie betaalt er voor de uitkering van de zwaarwerkregeling?2020-09-30T15:50:53+02:00

De regeling wordt betaald vanuit collectieve werkgeverspremie aan het Aanvullingsfonds Bouw & Infra en mogelijke overheidssubsidie.

Een medewerker met een fulltime dienstverband wil deze regeling gebruiken om de komende jaren in deeltijd af te bouwen. Kan dat?2021-07-28T11:41:59+02:00

Nee, dit kan niet. Je moet volledig stoppen (dus ontslag nemen) om in aanmerking te komen voor deze regeling. Afbouwen kan wel door je pensioen naar voren te halen. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van het levenslange ouderdomspensioen van de medewerker.

Wat gebeurt er met een medewerker die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en die parttime werkt én een WGA-uitkering heeft?2020-09-29T15:14:14+02:00

Was een medewerker voor de datum dat hij uit dienst ging gedeeltelijk arbeidsgeschikt, dan heeft hij recht op een uitkering voor het deel dat hij wel arbeidsgeschikt is.

Als een medewerker een aanvraag indient, moet hij dan direct het dienstverband stoppen, of kan hij wachten tot hij weet of hij gebruik kan maken van de regeling?2023-01-19T16:35:30+01:00

Hij moet wachten tot hij weet of hij gebruik kan maken van de regeling. Het dienstverband moet gestopt zijn op de dag dat de zwaarwerkregeling in gaat. De medewerker moet het dienstverband niet eerder opzeggen dan dat hij de voorlopige toekenningsbrief heeft ontvangen. Als hij niet in aanmerking komt voor de regeling kan hij besluiten om nog niet te stoppen met werken. Als hij sowieso van plan is om met vroegpensioen te gaan op de datum waarop hij van de zwaarwerkregeling gebruik wil maken, ook als hij niet in aanmerking komt voor de zwaarwerkregeling, kan hij zijn dienstverband al wel opzeggen.

De zwaarwerkregeling gaat in op de dag na de laatste werkdag. Bij de opzegging moet de medewerker rekening houden met een opzegtermijn van 1 maand. Voor het opzeggen van zijn dienstverband kan de medewerker gebruik maken van de voorbeeldbrief op deze pagina.

Is de uitkering vergelijkbaar met de AOW, krijgt de medewerker minder als hij geen partner heeft?2021-07-23T09:17:28+02:00

De regeling lijkt weliswaar op een AOW maar kent niet dezelfde voorwaarden. Of je een partner hebt, dan wel de financiële situatie van de partner, speelt geen rol bij de vraag of een medewerker mag deelnemen aan deze regeling. Ook als hij geen partner heeft, krijgt hij op basis van een fulltime dienstverband de volledige zwaarwerkuitkering uitbetaald.

Als de partner van een medewerker al AOW krijgt of tijdens de uitkering AOW gaat krijgen, behoudt een medewerker dan het hele bedrag?2020-09-29T15:15:40+02:00

Ja, de regeling lijkt weliswaar op een AOW maar kent niet dezelfde voorwaarden.

Welke stappen moet de medewerker doorlopen om de zwaarwerkregeling aan te vragen?2022-04-14T15:44:31+02:00

Het stappenplan is een goed hulpmiddel om te kijken wat de medewerker allemaal moet doen en op welk moment.

Heeft de medewerker recht op de transitievergoeding?2020-12-01T18:24:41+01:00

Nee, het is het recht en de eigen keuze van de medewerker om gebruik te maken van de zwaarwerkregeling en te stoppen met werken. De medewerker zegt zijn arbeidsovereenkomst op. De medewerker kan hiervoor gebruik maken van de voorbeeldbrief op deze pagina.

Kan de medewerker met een slapend dienstverband gebruik maken van de zwaarwerkregeling?2020-11-04T10:41:49+01:00

Nee, bij een slapend dienstverband is altijd sprake van samenloop met een uitkering. De medewerker zou anders geen inkomen hebben. Iemand die recht heeft op een IVA- uitkering, WW-uitkering of ZW-uitkering, kan niet deelnemen aan de zwaarwerkregeling.

Een medewerker maakt gebruik van de vierdaagse werkweek 55-plus (6.5 cao Bouw & Infra). Is de hoogte van de uitkering zwaarwerkregeling dan lager?2020-11-11T10:06:06+01:00

Nee. De hoogte van de uitkering wordt gebaseerd op een fulltime dienstverband. Als de medewerker gebruik maakt van de vierdaagse werkweek 55-plus (6.5 cao Bouw & Infra) blijft de arbeidsovereenkomst namelijk onveranderd. Die blijft uitgaan van een vijfdaagse werkweek van gemiddeld 40 uur.

Moet ik een RVU boete betalen als ik met een medewerker aanvullende financiële afspraken maak?2020-12-03T12:17:40+01:00

Ja, als u met een medewerker die gebruik maakt of gaat maken van de zwaarwerkregeling aanvullende financiële afspraken maakt die gezien kunnen worden als een regeling voor vervroegde uittreding, loopt u het risico dat u hierover een RVU boete van 52% moet betalen. Een regeling voor vervroegde uittreding is een regeling die (nagenoeg) uitsluitend ten doel heeft te voorzien in een of meer uitkeringen of verstrekkingen ter overbrugging van de periode tot het ingaan van de pensioen- of AOW-uitkering dan wel tot het aanvullen van pensioenuitkeringen.

Waarom moet de medewerker een bewijs van beëindiging van het dienstverband (zoals een ontslagbrief) opsturen aan APG?2023-03-08T14:16:02+01:00

De zwaarwerkregeling gaat in op de eerste dag na de laatste dag van het dienstverband. Deze dagen sluiten dus direct op elkaar aan. Hier kunnen geen dagen tussen zitten. Om te bepalen wat exact de laatste dag is, is een bewijs, zoals een kopie van de ontslagbrief nodig. Let op: De laatste dag van de arbeidsovereenkomst hoeft niet dezelfde dag te zijn als de laatste dag dat de medewerker nog aan het werk is. Bijvoorbeeld omdat hij verlofdagen heeft en opneemt.

Op welk moment moet de medewerker zijn ontslag indienen?2023-03-15T11:45:58+01:00

De medewerker heeft een opzegtermijn van minimaal één maand. Dit om het voor jou als werkgever bijvoorbeeld mogelijk te maken de medewerker te vervangen of het werk anders te organiseren.

Kan het bewijs van beëindiging van de arbeidsovereenkomst dat de medewerker moet opsturen ook een vaststellingsovereenkomst zijn?2023-03-08T14:18:58+01:00

Meestal is het bewijs een kopie van de ontslagbrief die de medewerker aan de werkgever overhandigt. Maar als er sprake is van aanvullende afspraken bij het einde van het dienstverband dan kan dit ook een vaststellingsovereenkomst zijn. Het initiatief voor beëindiging van het dienstverband moet echter altijd van de medewerker komen, want er mag geen sprake zijn van een verkapte ontslagregeling of samenloop met een ww-uitkering. 

Deelnemen aan de zwaarwerkregeling is mogelijk tot en met 31 december 2025. Als de medewerker deelneemt aan de zwaarwerkregeling, stopt de zwaarwerkuitkering dan op 1 januari 2026?2024-01-24T16:42:14+01:00

Nee, als de zwaarwerkuitkering uiterlijk 31 december 2025 ingaat dan heeft de medewerker recht op de uitkering tot zijn/haar AOW-leeftijd. De start van de deelname aan de zwaarwerkregeling moet wel vóór 1 januari 2026 zijn.

Wat als de medewerker (nog) geen gebruik kan maken van de zwaarwerkregeling, maar wel minder wil gaan werken?2023-01-19T16:36:41+01:00

Dan is de vierdaagse werkweek 55-plus misschien een oplossing. Is de medewerker 55 jaar of ouder? Dan kan hij zijn werkweek terugbrengen tot vier dagen en 32 uur per week, zonder dat zijn arbeidsovereenkomst wijzigt. Op deze pagina vind je verschillende publicaties over de vierdaagse werkweek 55-plus.

Welk bedrag krijgt een medewerker die gebruik maakt van de zwaarwerkregeling?2024-01-24T16:43:44+01:00

De maandelijkse bruto uitkering in 2024 is 1.939,32 euro. Dit geldt bij een fulltime dienstverband en is inclusief vakantiegeld. Ieder jaar op 1 januari wordt de uitkering verhoogd met hetzelfde percentage als waarmee de lonen in de cao zijn verhoogd in het voorgaande jaar.

Hoeveel ontvangt de medewerker netto?
Dit hangt af van de belasting die op de uitkering wordt ingehouden. De medewerker kan gebruik maken van loonheffingskorting. Dan betaalt hij minder belasting. Let op! De loonheffingskorting mag voor één uitkering (of salaris) worden gebruikt. Ontvangt de medewerker naast de zwaarwerkuitkering bijvoorbeeld ook een pensioenuitkering? Dan mag de loonheffingskorting op één van deze twee uitkeringen worden toegepast. Kijk op: Loonheffingskorting – hoe vraag ik die aan? (belastingdienst.nl)

In de voorlopige toekenning van de zwaarwerkuitkering ziet de medewerker het nettobedrag zonder loonheffingskorting. Stuurt hij later een loonbelastingverklaring op? Dan ziet hij het nettobedrag met loonheffingskorting in de definitieve toekenning of op de volgende betaalspecificatie.

Bedragen per maand (2024)*
Bruto bedrag zwaarwerkuitkering €1.939,32
Netto zonder loonheffingskorting €1.120,82
Netto met loonheffingskorting €1.400,98
* Bij een fulltime dienstverband voordat de medewerker stopt met werken

Meer informatie & contact

Neem voor meer informatie contact op met jouw branchevereniging: Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, WoningBouwersNL of de Vereniging van Waterbouwers.

Go to Top